BAKTERİYEL FARENJİT

^Griip streptokkaLfarenjit genellikle ateş _boğaz ağnsı yutkunma güçlüğü gibi beKriilerle ani olaraksıklıkla ekslidl_ğörülür. Bu eksuda bazen sanmtrak renkte olabilir. Farenks parlak kırmızı görünümde .olup üzerinde, peteşiyal lezyonlar görülebilir. “Doughnut lezyonlar” (ortası sarı renkte kabarık kırmızı veya hemorajik lezyorüar)!m_

streptokokkal farenjit tanışını .kuvvetle desteklerse de bu bulgu hastaların ancak % jö’unda görülebilir. Bu lezyonların yanı_ sıra üyul|ffnn75dpı^”ve__kırnıızLet görünümde olması^ağnlı anterior” servikai lenfadeopatinin, jde__bulunması streptokokkal farenjit tanışını destekler. _^Şiddetli seyreden  vakalara belirgin boğaz ağnsı ve yutkunma güglüğü ile geçen yüksek ^te§e sıklıkla rastlanır

b) Anaerobik farenjit (Vlncent’s anginalı

“Vincent’s anjini Fusobacterium necrophorum ve diğer anaerob bakterilerin neden olduğu eksüdatif tonsillit ile karakterize bir hastalıktır. Farenks ve tonsiller pürûlan bir mernbran ile kaplanmıştır. Bu hastaların nefesi pis kokulu olabilir. Bazı hastalarda infeksiyon boyun yumuşak dokusuna yayılabilir, peritonsiller abse oluşabilir. _,

c) Gonokokkal farenjit:

Gonokoklar zaman zaman farenkste kolonize olabilirler. Bunların çoğu asemptomatik olmakla birlikte zaman zaman hafif seyirli gonokoksik farenjit görülebilir.

^d) Difteri:

.Corynebacterum diphtheriae’nin etken olduğu bu  hastalıkta ateş, halsizlik gibi belirtilerin yanı sıra boğaz ağrısı da bulunur^ Karakteristik olarak parlak ile koyu gri arasında değişen renkte tonsiller ve farenjeal membran görülür. Qu membran tonsiLve_Iâ^. renks_ _rnukozasına sıkı bir şekilde yapışmıştır ve “kolayca kaldırılamaz. Toksemiye bağlı olarak solukîuk, letarji, aşın yot. gunluk gibi belirtiler vardır. Tonsüve farenks üzerinde görüten membran hızla plika, uyula, yumuşak .damak ye Iarenks|e doğru .yayılır^

Corynebacterium hemolyticum difterrye benzer şekilde membranöz farenjite neden olabilir.

Laboratuvar Bulguları:

Kültürlerde etken patojenin üretilmesi ve tanıya yönelik bazı laboratuvar tetkiklerinin dışında spesifik bir laboratuvar bulgusu yoktur. Beyaz küre sayısı streptokokkal farenjiti nonbakteriyel in-feksiyonlardan ayırmada yardımcı olabilir. Streptokokkal farenjitte periferik yaymada sola kayma ile birlikte lökosit sayısı 15.000’e kadar yükselebilir. Viral farenjitlerde periferik yaymada sola kayma olmaksızın başlangıçta lökosit sayısında hafif artma görülürse de takip eden günlerde hastalann %50 sinde 5.000’in altına iner. EB virüs Infeksiyonunda periferikyaymada atipiklenfositler görülebilir.

Boğaz sürüntûsünden kanlı agarajrarn]an_kı”ı1tür pratik manafarenjiünjtanısında^en Rik kullanılan^y.Qnt£mdir. Dikkatlice alınmış ve Fare’n|iti olanjütün hastalarda antihfyatik._vernıe^

,.den önce boğaz .”kültürü yapılmalıdır.

Ştreplokokkal antijen ileJ«rşüasjnayı_takibenkon_akçının. immünolojik çeyabı_antistreptolysin_O (ASO) titreşi_üe ölçülebilir. Tedavi edilmemiş streptokoksik farenjitli çocukların %80’inden fazlasında ilk üç hafta içerisinde ASO titresi artarsa da bu şekildeki antikor çalışmaları genellikle retrospektif tanıda yardımcı olur.

Enziyme-Iinked immunosorbent assay (ELISA) ve Latex aglütinasyon testleri grup A streptokokkal farenjit tanısında kullanılabilir.

Son yıllarda grup A p-hemolitik streptokoksik farenjit tanısında boğaz sürüntüsünde streptokoksik antijenin tayinine dayanan “Rapid antigen detection test (ADT)”i kullanılmaya başlanmışsa da bu testin pozitifliği farenkste kolonize olan streptokokların koloni sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Gonokoksik farenjlt’ten şüphelenilen hastalarda kültürlerin Thayer Martin besiyerine, difteri düşünüldüğünde Löiîler ve tellüritli besi yerlerine ekilmesi gerekir.

Spesifik viral tanı için genellikle respiratuvar sekresyonlardannabilir.

Ayırıcı tanı Özellikleri:

Akut farenjitin tanısında en önemli nokta bakteriyel ve non-bakteriyel farenjitlerin birbirinden ayrılmasıdır. Klinik olarak bunların ayırımı her zaman mümkün değilse de bazı klinik özellikler ayrıca tanıda yardımcı olur.

Boğaz kültürü negatif olan hastalarda spesifik etyolojik tanı için klinik özelliklerin yanında hastanın öyküsü ve bazı epidemiyolojik özellikler de yardımcıdır. Rhinovirus infeksiyonlan sonbahar ve ilkbahar aylarında daha çok görülürken coronavirus infek-siyonları kışın daha sıktır. Buna karşılık faringokonjonktival ateş en sık yaz aylarında görülür. Bu hastalar suda yüzme ve diğer aile bireylerinde konjonktivit öyküsü verebilir.

Streptokokkaî farenjit, Vincent anjini, faringokonjonktival ateş, Herpes simplex virüs infeksiyonu, infeksiyöz mononukleozis’te fizik muayenede farinkste eksuda görülebilir. Viral ajanlara bağlı farenjitte görülen eksuda grup A streptokok faren]itinde görülen eksudadan daha beyaz renktedir. Difterinin neden olduğu pseu-domembran yanlışlıkla eksuda ile kanştınlabilir. Farenjitte değişik etkenlerin neden olduğu farklı görünümler Tablo H’de gösterilmiştir.

Ayırıcı tanıda bazen inflamatuvar farenjit belirtilerine neden olan büllöz pemfigoid, sistemik İupus eritematozus, Behçet hastalığı da gözönünde bulundurulmalıdır.

Agranulositozu olan hastalarda agranülositoz anjini yanlışlıkla infeksiyöz farenjit ile kanştınlabilir.

p-hemolitik streptokokların neden olduğu “scarlet fever” deri döküntüsü dışında farenjit ve tonsillitin bütün özellikleri ile benzerlik gösterirse de çilek dili görünümü, Pastia çizgileri, kaynamış

istakoz görünümü ile ifade edilen ve parmakla dokunulduğunda zımpara kağıdı hissi veren kızıl eritemi gibi özellikler ayırıcı tanıyı kolaylaştırır.

Kawasaki sendromunda faren) ite benzer şekilde ateş, boğaz ağrısı olabilir, fakat bu hastalarda eksuda yoktur.

Tedavi:

Viral farenjitin klinik olarak streptokoksik farenjitten ayrılması sıklıkla mümkün olmadığı ve bakteriyel kültür sonuçlarının çıkması için 24 saat geçmesi gerektiğinden çok şiddetli hasta olanlara veya romatizmal kalp hastalığı olanlarda boğaz kültürünün alınmasını takiben tedaviye başlanabiîirse de genel prensip kültür sonucu çıkıncaya kadar tedaviye başîanmamasıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ