Çocuklarda Aids Edinsel İmmun Yetersizlik Sendromu

AİDS, 1981 yılında tanımlanan ve bazı ül­kelerde yüksek morbidite ve mortaliteye neden olan, HIV virusu ile oluşan epidemik bir hasta­lıktır. Tüm olguların % 1.5 unun çocukluk yaş grubunda olduğu bildirilmektedir.

ABD’de bugüne kadar 400

ü aşkın pediatrik AİDS vakası bildirilmiştir. Bu vakaların epi-demiyolojisi erişkin AIDS’lilerde olduğu gibi risk faktörleri ile yakın bir ilişki gösterir. AIDS’li çocukların çoğunluğu intravenöz yolla uyuş­turucu ilaç alışkanlığı olan annelerin veya ge­nelev kadınlarının çocuklarıdır. Bu annelerde AİDS’in klinik veya laboratuar bulguları sap­tanmıştır. Birkaç AIDS’li sütçocuğu ise immü­nolojik bozukluğu olan ve AİDS’e özgü risk fak­törleri taşıyan kişilerden kan transfüzyonu ya­pılmış çocuklardır.

AİDS’in çocuğa geçişi en fazla plasenta yo­lu ile olmaktadır. İki vakada anne sütü ile ge­çiş bildirilmiştir. Hastalığın çocuklara diğer bir geçiş yolu kan veya kan ürünleri transfüzyonu ile olmaktadır.

Klinik bulgular

Bildirilen vakalarda başlangıç yaşı ortalama 5 aydır. AIDS’li çocuklarda gözlenen en önemli klinik belirti tekrarlayan bakteriyel infeksiyon-lardır. Pneumocystis carinii, mikobakteri gibi fırsatçı infeksiyonlar daha geç evrede görülür. AIDS’li çocuklarda Candida infeksiyonuna sık rastlanır.

Lenfodenopati hemen tüm vakalarda gözle­nen bir bulgudur. Hepatosplenomegali, kronik diyare, büyümenin duraklaması, kardiomiyopati, ensefalit diğer klinik bulgulardır. Birçok vaka­da kronik interstisyel pnömoni gelişir. Parotis bezinde şişme ve Kaposi sarkomu da bildirilmiş­tir.

Laboratuar bulguları

Çocukluk çağı AİDS’inde en önemli immüno­lojik bozukluk B lenfositlerini ilgilendirir. B lenfosit sayısı, artmıştır. Poliklonal hipergam-maglobülinemi vardır. Yardımcı T hücrelerinde (T4) azalma, yardımcı T hücrelerinin baskılayıcı T hücrelerine oranında (T4/T8) değişiklik gibi, T hücrelerine ilişkin bozukluklar daha geç dö­nemde gözlenir. Lenfositlerin mitoj enlere ve an­tijenlere in vitro yanıtları azalmıştır. İmmun kompleksler sıklıkla yükselmiş bulunur.

HIV antikoru tarama testi olarak ELISA yöntemi kullanılır. Bu testin «Western blot» an­tikor testi ile doğrulanması gerekmektedir. Ba­zı merkezlerde HIV kültürde üretilebilmekte­dir.

Tanı

Pediatrik AİDS, immun yetersizlikler ile kolayca karışabilmektedir. Kongenital Cspora-dik, genetik) immun yetersizliği AIDS’den ayı­ran en önemli bulgu, bu çocukların annelerinin immun fonksiyonlarının normal olmasıdır.

Ayına tanıda diğer immun yetersizlikler, spesifik fagositik veya kompleman yetersizlikle­ri, ağır malnütrisyon veya immun yetersizliğe neden olan CMV infeksiyonu gibi viral hasta­lıklar da düşünülmelidir. Çocuklarda görülen AİDS ile en çok karışan hastalık T-hücre bozuk­luğuna neden olan Nezelof sendromudur.

Prognoz

Çocuklarda AİDS vakalarının yaklaşık % 70 i ölüm ile sonuçlanır.

Tedavi

Çeşitli antiviral ilaçlar erişkinde denenmiş­tir. ÂZT ile sınırlı olmakla birlikte iyi sonuç bil­dirilmektedir. Çocukta AZT, kemik iliği trans­plantasyonu ile birlikte bir protokol çerçevesin­de denenmeye başlanmıştır. Damar yolu ile gam-maglobülin tedavisi de deneme evresindedir.

AİDS virusuna karşı aşı henüz geliştirile­memiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ