Çocuklarda Neonatoloji

Yaşamın ilk ayını kapsayan yenidoğan dö­neminde mortalite ve morbidite çocukluk dö­nemlerine oranla çok daha yüksektir. Yenidoğan bir bebeğin bakımının özel bir uzmanlık konu­su olarak ele almışı son yirmi otuz yılda olmuş­tur. Günümüzden yaklaşık yüz yıl kadar önce, 1878 lerde Fransız doktor Tarnier ufak ve hasta­lıklı yenidoğanlann bakımında ilk kez kuvözleri kullanmıştır. 1920 lerde Şikago’dan Hess gibi ba­zı otoritelerin de öncülüğü ile yenidoğan ünite­lerinde kuvözlerden yaygın şekilde yararlanıl­maya başlanmıştır. 1960 larda göbek damarları­nın kateterizasyonu yenidoğan bakımına girmiş, böylece oksijen tedavisinin güvenle uygulanması, erken glükoz infüzyonu ve asidoz için bikarbo­nat tedavisi kpnularında akılcı bir yaklaşım sağ­lanmıştır. O zamandan beri Neonatoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim dalı içinde ayrı bir uzmanlık konusu olarak birçok ülkede gelişimini sürdürmüştür. Buna paralel şekilde teknik ola­nakların da gelişmesiyle hasta yenidoğanlann değerlendirilme, izlenme ve tedavisinde daha doğru ve daha olumlu sonuçlar alabilme aşa­masına gelinmiştir. Daha sonraki yıllarda ge­belik, doğum ve yenidoğanm bakımı konusunda ilerlemelerin sağlanabilmesi açısından perinatal tıp alanında gerek araştırma, gerekse günlük ba­kım konusunda kadm-doğum uzmanları ile ya­kın işbirliğinin önemi tartışılmaz duruma gel­miştir.

Anneye ve bebeğe doğum sırasında ve son­rasında gerekli bakım ve yardımı yürütebilmeleri için doktorların, ebelerin ve hemşirelerin sağ­lıklı veya hasta bir yenidoğanm fizyolojik gerek­sinimleri konusunda bilgili olmaları gereklidir. Bu bilgi içeriğinde önemli olan f etus ve yenidoğa­nm bir bütün olduğunun bilincinde olmaktır. Ay­rıca yenidoğan hastalıklarının büyük kısmının etiolojisinden doğum öncesi ve doğum sırasında gelişen bazı olayların sorumlu olduğunun bilin­mesi de çok önemlidir.

Bu arada anne-baba ile yenidoğanm birbi­riyle olan karşılıklı ilişkilerinin gerek doğumda, gerekse yenidoğan dönemindeki rutin bakım ve­ya tedavide pozitif veya negatif etkileri olduğunu hatırlatmak yararlı olur. Gebeliğin farkedilmesi, fetuşun bir birey olarak kabulü, doğuma hazırlanma ve doğum sonrası bakım annenin üretken insan özelliğini kazanmasında ve buna uyum sağlanmasında önemli evrelerdir. Kültürel ve sosyoekonomik değişmeler de gebelik ürünü­nü etkileyecektir. Yaşama koşulları, antenatal, natal ve postnatal dönemlerde daha iyi tedavi ve bakım, son yıllarda gözlenen perinatal ve neonatal mortalite oranlarındaki azalma eğili­minde payı olan etmenlerdir. Özet olarak doğum odasında, doğum ve yenidoğan servislerinde an­nelerle ve çocuklarla yakın ilişki içinde olan ye­nidoğan bakımıyla yükümlü doktor, ebe ve hem­şirelerin hasta yenidoğana erken tanı konulma­sında çok önemli rol oynadıklarının bilincinde olmaları gerekir. Yenidoğana optimal bakımın sağlanması ve bu şekilde yenidoğanda ölüm ve hastalık oranlarının minimal düzeye indirilmesi son derece önemlidir. Kadm-doğum uzmanı, ebe, yenidoğan hemşiresi ve aynı zamanda anne-babayla yakm işbirliği de büyük önem taşır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ