PATOGENEZ

Grup A streptokokka_l_faxenjit: Streptokokkal farenjit en sık streptokokkal reİpiratuvar hastalıkların çok görüldüğü kış aylarında ortaya çıkar. İnsidansı Eylül ayından İtibaren artmaya başlayarak kış aylarında en yüksek seviyeye çıkar, yazın ise en alt seviyeye iner. Bunajtarşıhk ştrepipkokkal impetigo en sıfcyaz-aylannda görülüp Grup_A^ ^reptokpkları sağlam kişiye bulaşması için enfekte kişi veyj^reş^atuy^ar sekresvonlanllejv^lürL-teınas-jlerjSKir. “Ulaşma ^efTIaSEana^îığın akut fazında olurTAsempto-matik kişiler grup A streptokok için farenjeal taşıyıcı olabilir. Bu şekilde asemptomatik taşıyıcılardan bulaşma daha az görülür. Burunda yerleşen streptokoklar farenkste yerleşenlere göre hasta olmayan kişilere daha kolay nakledilirlerse de bu şekilde persis-ten nazal taşıyıcılık farenks taşıyıcılığına göre daha az görülmektedir. Grup A streptokokkal respiratuvar hastalık, anal taşıyıcılar, impetigosu olan hastalar ve kontamine gıda maddeleri ile de bulaşabilir. Aile içinde yayılım sık görülür. Bir aile bireyinde hastalık görüldüğünde diğer bireylerin yaklaşık %20’si infekte olmaktadır.

Streptokokların farenks ve tonsil’e nasıl tnvaze olduğu tam olarak anlaşîlamamışsa da Streptococcus pyogenes (A grubu strepto-kok)’in salgıladığı eritrojenik toksin, hemolizin, streptokinaz, de-oksiribonukleaz, proteinaz, hyaluronidaz gibi ekstrasellüîer faktörlerin patogenezde rol oynadığı kabul edilmektedir. Streptokokkal farenjitte farenjial membranda şiddetli inflamatuvar cevabın yanı sıra farinks ve tonsiller üzerinde hemoraji ve eksuda bulunabilir.

Farenjit: Parainfluenza, influenza ve respiratuvar sînsityal virüslerin neden olduğu respiratuvar hastalık  ve kıs aylarında görülür. Jfflü^nS^

tmp231D-9.jpg

Rhinovirus’ün nJ3en olduğu rinitin %50 sinde farenjit de görülürken, parainfluenzanın neden olduğu respiratuvar hastalıkların %20-70’inde, influenza tip A’nın neden olduğu respiratuvar hastalıkların ise % 50’sinde farenjit birlikte görülür.

Etken olan virüse göre patojenik mekanizmalar farklık gösterir. Rhinoviruslerin direkt olarak farenks mukozasına invazt mi olduğu yoksa burun epitelinin infeksiyonuna sekonder olarak farenks irritasyonunun mu oluştuğu henüz tam açıklık kazanmamıştır. Yapılan çalışmalar rhinovirus replikasyonunun esas olarak burunda olduğunu göstermektedir. Adenovirus, coxsackie-virus gibi diğer respiratuvar virüs infeksiyonlannda direkt invazyonun farenks mukozasına olduğuna dair deliller mevcuttur.

Adenovirus ve EB virüs infeksiyonlannda farenks’te infiamatu-ar eksuda görülebilir. Daha sonra nazofarenjeal lenfoid hiperplazi meydana gelir. Coxsackievirus A ve Herpes simples infeksiyonlannda farenkste mukozal ülserasyon ve vezikül formasyonu gelişebilir.

JDeğişik etyolojik nedenlerp bağlı ninray meydana gelen farenji-tin klinik görünümlerinde farklılık olabilir. Bu nedenle ayrı ayn ‘ anlatılmaları daii^yaraflT^îâcâRtir.

I. NONBAKTERIYEI^FARENJIT

Virüslerin etken olduğu farenjitlerdejareriks__nnı-rpa]

gfirunllmde’ölafotj^eğr^ “serhptomlann şiddeti “arasında da korelasyon

-Kinıt, Konjontaivit’in DîrjiKte”gp^fflmes’Fveya öksürüğûnbulun-“ması virai etyoioiiyi “Telkin eder. Tarerifîtgr’ seyrmae sîkTIHa” ‘görülen yüksek ateş de çocuklarda erişkinlere göre daha belirgin

^a) Rinit ile birlikte olan farenjit [Nazofarenjtt):

. Rinitin seyrX_gsjiasında fârinkste yanma, ağ^^Ş^ belirtiler olabilir. REntlTe birlikte olanTarenjitte şiddeti farenjeal

eder. Fizik muayenede farenksnormal

hafif ödemli “ve

oİRhilir. Rinore ile birlikte şıklıkla paranazal k

da vardır. Farenks ve tonsiller eksudasvon ve İerıfadenp

görülmez. FarprıV^p ait şikayet rje gpnp1Iik]p 3-


tmp231D-10.jpg

Herpetik Farenjit:

Primer Herpes simplex virüs infeksiyonu akut farenjit şeklinde, oflaya çıkabilir, JĞM]k__göıürıüm.,^ virusie

streptokoklar ile meydana gelen. farenjite benzerse de herpetik inrw feksiyon için karakteristik oiarafc danıakta_kûsûk_ûfeer__ye ve-ziküller görülebilir. Birlikte herpetik gingivostomat^de~va”rsa bıT vezikûl ve ülserler labial ve bukkal mukozada da görülür. Bazı hastalarda dokunmakla^lıassas seraikaL.j£nfadenopati ve ateş görülebilir.

c) İnflaenzgJle_MrliktPi farenjit

İnFîuenza’nın seyri esnasında başağrısı, miyalji ve öksürüğün^ yanı sug_ nasığiar_en cok boğaz ağrısından yakınırlar. Yüksek

.ateşin yanı .ara_^^r^alnnhgıf1a_nlahi1ir. Fareni» hafif ödem ve eritem ffflriilfthnîr, Farenjeal eksuda ve servikai len-fadenopati görülmez.

d) Herpanjina:

Nadir olarak görülen herpangina. coxsackievirusler ile mevdana eilblrJareııjittip^ olup^ yumuşak damak, .uvula ve anterior.

tonsiller püka. üzerinde küçük veziküîlerin görülmesi ile kolayca tanınır. Genelliklegocuklarda görülen herpaniinada veziküllerin jrüptüre: TjhnasPîIeTuçük beyaz ülserler oluşabilir, haitalardaL yüksek aieşin_yanı.–sıra~ belirgin, boğaz. ağnsı_ve_yutma güçlüğü. dikkati

ei Taringokonjonktival ateş:

Adenoyjruslerile oluşan bu farenjitte^farenjUe ait .belirti ve bulğulamTyanı. sıra hastalann yansı ile üçte birinde follikuler konjonktiviLgörülür. Koi^gjnktiviLgenŞlUkle tek ise ûe hastalann_ dörtte birinde bilateraİdir. Sıklıkla başağnsı, yüksek ateş,

..titreme, baş dönmesi miyaiji gibi belirtilere^rastlamiL.

f) İnfeksîyöz mononüklcozis:EB virusjanun etken olduğu infeksiyöz mononukleozis’li hastaların yaklaşık olarak yansında eksüdatif tonsillit ve farenjit vardır. Farenkse ait .şikayetlerin yanı sıra başağnsı^ halsizlik, yor^. gunluk, yüksek ateş ve servikai lenfadenopati sıklıkla, görülür. Lenfadenopati jeneralize olabileceği gibi hastaların yarısında da splenornegali bulunur. Sitomegaloviruse .ba^ı ^infel^r/öz jnono nukleoşişrlîke sendronijda. ise farenjit görülme insidansj oldukça, düşük olup, fa ren ks-irı ti avenesinde belirgin özellik göze çarpmaz..

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ