PATOGENEZ

f Bakteriyel menenjit vakalarının çoğunun patogenezinde şu beş aşama rol oynar:

1.  Bakterinin nazofarenks ve orofarenks mukozasında epiteliyal hücrelere yapışması,

2.  Mukozal bariyerin aşılması,

3.   Bakterinin fagositik hücreler ve- bakteriyolitik aktiviteden kurtularak kan dolaşımı ile yayılması.

4. Bakterinin serebrospinal sıvıya girmesi,

5.  Serebrospinal sıvıya kansan bakterinin canlılığını koruması,

6.  Menenkslerde ve beyin dokusunda bakterilerin yerleşerek hastalığa neden olmaları.

N.menengitidis ve H.influenzae nasofarenks ve orofarenks mukozasına sahip^ldjjS^^p^eTjIe^apj^ırlarj^ro ve nazofarenks

mukozasındaki epitel hücrelerinin yüzeyinde bu pililere karş”ı re-^eplorlerin-bulunduğu gösterilmiştir.^ Kan. dolaşımına karışan &u

, p_atnjPTT]pr_JKÜ’Trinrfnr“”1^1fpr Inknojilprin vp retiTniTnPTiHntgjyaj_gjg-_ tgrnjıüprpifirinin fngûsitik aktivitpsinHpn antifagnsitik kapsülleri İİİp. korunurlar —

Gram-negatif bakteriler ise hücre yüzeylerinde bulunan lipopolisakkaritlerle ya da dış membranlarındaki proteinler ile bakteriyqjisisden korunurlar.

Bakterilerin kan dolaşımından beyin omurilik sıvısına (BOS) nasıl geçtikleri tam olarak bilinmemektedir. Mamafih, orofarinks ve diğer yerlerde kolonize olan kapsüllü ve kapsülsüz birçok bakteri bakteremiye neden olmalarına rağmen menenjite sebep olmazlar.

Bakterilerin kan yolu ile BOS dolaşımına karışmaları muhtemelen lateral ventriküllerde bulunan koroid pleksuslar’dan olmaktadır. Bu yolla BOS’a giren bakteriler normal BOS dolaşımını takip ederek ekstraserebral BOS aralığına yayılırlar. Bakteriyel etkenler parameningeal süpüratif bir odaktan veya travmatik ya da konjenital bir defekten de direkt olarak BOS dolaşımına girebilirler. __YenidQğân_dönernüıde menenjit yapan E.colî’lerjn. %8O’i K-l

Jcarjgüler polisakkarit antijeni fasîrTar. Yeni doğan bebeklerin yak-

~~Iaşık~%3O’unda K-l antijeni taşıyan E.coli’ler kolonize olur ve her 100 kolonize bebekten birinde menenjit görülür. JNteonatal menen-i

J it aklıkla sep^ise eslik erier Her dört yeni doğan sepsisinden birinde menenjit de vardır. İntrauterin ortamda steril şartlarda bulunan fetüs doğum kanalından geçerken birçok mikroorganizma ile karşılaşmakta ve bakteriyel kolonizasyon bu sırada başlamaktadır. Yenidoğan, infeksiyonu doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan sonra olmak üzere başlıca 3 yolla kazanır. Doğumdan önce intrauterin olarak infeksiyonun kazanılması etkenin transplasental yolla geçmesi ya da ascendan yolla yayılması ile olmaktadır. Listeria monositogenez_irıfeksjyj3nları transplasen-ta^gegige^i^bir örnek olup bu yolla venidogan sepsisi ve menenjitine neden oîabÜgler^Dogum esnasında yenidoğan matemal sertövaginaİ kanaldan geçerken burada bulunan birçok mikroorganizma ile kolonize olur. Bu yolla infeksiyona en İyi örnek grup B streptokok (GBS) infeksiyonlarıdır. GBS infeksiyon-lanna sıklıkla GBS I a, Ib, Ic, II ve III subtipleri neden olursa da bunlar içinden en sık rastlanılanı tip III GBS’dir. Kadınların %20-35’nin vagina ve/veya rektal florasında GBS’la kolonize olurlar. Bu annelerden bebeklerine bulaşma %40-70 oranında “dikey” olarak olur. Doğum sonu (postpartum) infeksiyon ise en sık hastane personeliTbebegin annesi ve TüÜTTanılan malzemdeHeT^^n^I bulaşması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Hastane personelinin K-l E.coli suşları için yüksek oranda taşıyıcı durumunda oldukları gösterilmiştir. Bu nedenle taşıyıcı durumunda olan hastane personeli ile postnatal bulaşma sık görülmektedir.

Yaşamın ilk 5 gününde görülen neonatal infeksiyonlar genellikle infeksiyon etkeninin intrauterin ya da doğum esnasında (intrapartum) kazanılmasına bağlı olup sepsis şeklinde görülürken, yaşamın ilk 7 gününden sonra meydana gelen neonatal infeksiyonlar sıklıkla postpartum yolla kazanılmasına bağlı olup genellikle menenjit şeklinde görülürler. Bu şekil bulaşma en sık noso-komiyal yolla olmaktadır.

Pürülan menenjitin tjpjk pafnipjik bulgusu siıharaknnin^ aralıkta püy toplanma sı d ir. Bu nlay__bazal—.sisternalar.

“çevresinde daha yoğundur.

Menenjitte pürülan madde, nedeniyle BOS dolaşımının Tnası veya inf|amasynn nedeniyle RQS yapımının artması kafa içi_ Basıncınm artmasına neden olurken, menenks ekşndaaynnn, vas-

BAKTERİYEL MENENJİTLER

_kulit ve perfûzyon azalması neticesinde beyin metabolizmasının

Jbozulması beyjn. ödemine.yol acar. Bu nedenle menenjitle görülen

sinir sistemi fonksiyon bozuklukları: subaraknoid ^aralığı

çaprazlayan kan damarlarının tıkanması, yoğun inflamasvon ile

tıpkrnyıı, gf.rehrai nriem, iskemi ve

muhtemel hidrosefa

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ