Preterm bebeğin bakımı

Preterm yenidoğanın bakımında üç ana ilke infeksiyonlardan koruma, termoregülasyonun sağlanması ve beslenmedir. Oksijen, ancak ge­rekiyorsa verilir.

İnfeksiyonlardan koruma

Bunun için öncelikle serviste asepti antisep si ilkelerine uyulmalı, servise girişte galoş ve boks gömleği giyilmelidir. Hastane dışı merkez­lerden alman pretermler 24 48 saat gözlem oda­sında tutulmalı, bu süre içinde özellikle boğaz ve dışkı kültür materyelleri alınmalı, sonuca gö­re devamlı bakım ünitesine geçirilmelidir. Be­beklerin inkübatörde izlenmesi ısısının stabilizas yonunu, aynı zamanda infeksiyonlardan korun­mayı sağlar. Her bebeğin muayenesinden önce eller mutlaka  sabunla yıkanmalıdır.

; termoregülasyonun sağlanması

Bebeğin rektal ısısı 36°c nin altında ise ku­vözde (inkübatör) izlenmesi gerekir. Bu sistem­de alet içi ısı 32 35°c arasında değişmektedir. Bebeğin tartısı ve gestasyon yaşı ne kadar kü­çükse ortam ısısı o oranda yüksek olmalıdır. Ku­vöz içinde % 40 60 arasında değişen nem sağ­lanmalıdır. Son yıllarda küçük bebeklerde rek­tal derece uygulanmasının serebral kan akımın­da artış ve intrakranial kanamaya eğilim yarat­tığını bildiren çalışmalar yayınlanmıştır. Bu ne­denle  özellikle  intraventriküler     kanama riski

201

Olan tartısı 1500 g altındaki pretermlerde ısı kontrolünün olabildiğince ciltten (kutan) yapıl­ması, en azından bu konuda dikkatli olunması önerilmektedir.

Beslenme

Dikkatli bir muayene sonucu önemli bir so­runu saptanmayan preterm bebeklerde genellik­le doğumdan 4 6 saat sonra ağız yoluyla, buna olanak yoksa aşağıdaki yöntemlerin birisi uy­gulanarak beslenmeye başlanır. Beslenme şekil­leri ve uygulama yöntemleri aşağıda belirtil­miştir.

a)        Tartısı çok düşük (1000 g dan az) ■ veya sorunları olan pretermlerde total parenteral bes­lenme uygulanır.

b)        Sorunu olmayan 34. Gestasyon haftasın­dan büyük olan preterm bebek anne memesi ve­ya biberonla beslenecektir.

c)        Daha küçük, özellikle 32 gestasyon haf­tasından küçük pretermlerin nazogastrik sonda ile beslenmesi uygundur. Bu uygulamada 5 8 nu­mara, iç çapı 0.05 cm olan plastik (polietilen) sonda kullanılır.

Gavaj uygulama yöntemi .  Yenidoğamn ba­şı bir yana çevrilir. Ksifoidin altından, kulak memesine ve oradan buruna kadar olan uzaklık ölçülür ve sondada işaretlenir. Sonda burun yo­luyla uygulanır. İşlem sonuçlandıktan sonra bir miktar hava verilerek epigastrium dinlenir ve böylece sondanın mideye ulaştığı anlaşılır. Mide içeriğinin aspire edilmesi ve ph tayini ile de sondanın midede olduğu kanıtlanabilir. Mide su­yunda ph 5 veya daha düşüktür.

Eğer mide içeriği koyu kıvamda, kanlı ve müküslü ise mide 5 10 mi steril serum fizyolojik ile yıkanmalıdır. Verilecek besin (anne sütü, endüstriyel süt) enjektöre doldurulur ve ucu sondaya adapte edildikten sonra mideden 30 35 cm yukardan tutularak sıvının akışı yerçekimi etkisine bırakılır.. Gavaj la beslenme sırasında besinin enjektörün pistonu itilerek basmçla ve­rilmesi sakıncalıdır. Nazogastrik tüp 3 7 gün arayla değiştirilerek diğer burun deliğine uy­gulanır.

Preterm bebeklerin beslenmesinde nazoje­junal beslenme (transpilorik) de önerilmekte­dir. Bu uygulama için uzun silikon veya polivi nil nazojejunal beslenme tüpleri kullanılır. Tü­pün pilordan duodenuma geçmesi sağlanır. Has­ta sağ yan pozisyonunda yatırılır. Bu yolla bes

Leme devamlı veya aralıklı olabilir. Sindirim sis­temi anomalilerde gastrostomi yapılarak bes­lenme gerekebilir.

En ideal besin anne sütüdür. Özellikle riskli gruptaki yenidoğanlarda aspirasyon riski nede­niyle ilk beslenjnede steril su verilir. Bunu izle­yerek anne sütüne geçilir. Anne sütü sağlana­mıyorsa, bileşimi anne sütüne yakın olan (adap­te)  endüstriyel sütlerden yararlanılır.

Tablo 6.8.2 de küçük preterm bebeklerde na­zogastrik yolla beslenme programı özetlenmiştir. Preterm bebekte gastrik kapasite giderek arttı­ğından verilen besin miktarı da yavaş yavaş arttırılmalıdır. Küçük pretermlerde, bebeğin du­rumu değerlendirilerek süt miktarı 1 2 ml/kg/ gün arttırılır. Bebek kusuyorsa beslenmeden ön­ce mide aspire edilir. Aspirasyonda yalnızca ha­va veya az miktarda müküs varsa beslenme planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilir. Aspirasyonla bir önceki beslenmede verilen süt miktarının % 10 undan fazlası geri geliyorsa, ve­rilen besinin miktarı azaltılır.

28. Gestasyon haftasından daha büyük pre­termlerde gastrointestinal sistemde enzim dü­zeyi protein ve karbonhidratların emilimi ve sin­dirimi için yeterlidir. Safra tuzları az olduğun­dan yağların emilimi iyi değildir. Anne sütün­deki yağlar, inek sütündekilere kıyasla daha iyi emilirler.

Preterm bebeklerin hastaneden taburcu edil­meleri için aşağıdaki koşullar gereklidir;

Bebek dış ortama ısı uyumunu tam olarak yapabilmelidir.

Tüm besinini anne memesi veya biberondan alabilmelidir.

Vücut tartısı 2000 2200 g a ulaşmış, tartı alı­mı 10 30 g/gün arasında olmalıdır.

Yüksek basınçlı oksijenle tedavi yapılmışsa retrolental fibrolazi açısından göz kontrolü ya­pılmış olmalıdır.

Gelişmesi olası anemi yönünden hemoglo­bin, hematokrit kontrolleri yapılmış olmalıdır.

Anneye bebeğin bakımı konusunda eğitim verilmiş olmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ