ROTAVIRUS GASTROENTERITI

Viral gastroenterite neden olan etyolojik ajanlar içerisinde en önemlileri Nonvalk grubu viruslar ve rotavirustur. Rotavirus infantil gastroenteritin en önemli etyolojik ajanıdır. Akut gastroen-terit tanısı ile hastaneye yatırılan çocukların % 50’sinden fazlasında etken rotavirustur. Rotaviruslar Reovirus grubundan lipid ihtiva etmeyen RNA virüsleridir. Rotavirus’ların tam olarak nasıl bulaştığı bilinmemekle birlikte genellikle fekal-oral yolla bulaştığı kabul edilirse de, kontamine su besin maddeleri ve solunum yolu ile de bulaştığı görülmüştür. İnfeksiyon kaynağı hayvanlar ve insanlardır.

Özellikle rotavirus infeksiyonu olan çocuklarla temas eden erişkinler sıklıkla asemptomatik olarak rotavirus infeksiyonu geçirirler ve hastalığın yayılmasında önemli rezervuar rolü oynarlar. Rotavirus İnfeksiyonu en çok soğuk aylarda görülür, en sık görüldüğü aylar ise Ocak ve Şubat aylarıdır. İnkübasyon dönemi 48-72 saattir. Hastalık genellikle ishal ile başlar daha sonra kusma ortaya çıkar.

Rotavirus infeksiyonu en çok 6-24 ay arasındaki çocuklarda görülür, hastalarda yüksek ateşe sık rastlanmaz, genellikle vücut ısısı 38 °C civarındadır. İshal genellikle sulu olup dehidratasyona neden olabilir. İshalin sulu ve kansız olmasma Japonya’da “Hakuri” (Beyaz ishal) veya “Pseudocholera infantum” adı verilmiştir. Nadiren kanlı İshal görülebilir. Annelerin %90’ında anne sütünde ro-tavirusa karşı IgA yapısında antikorlar vardır. Bu nedenle anne sütü ile beslenenlerde yapay beslenenlere göre rotavirus infeksiyonu daha az sıklıkla görülür ve daha hafif seyreder. Erişkinlerin büyük bir çoğunluğunda rotavirusa karşı antikor bulunduğundan transplasental yolla geçen antikorlara bağlı olarak yenidoğan döneminde rotavirus infeksiyonu nadir görülür. Rotavirus infek-siyonu genellikle kendiliğinden iyileşirse de nadir olarak bazı çocuklarda intussusception, gastrointestinal kanama, şiddetli santral sinir sistemi bulguları İle seyreden fatal Reye sendromu, ensefalit, aseptik menenjit ve hemolitik üremik sendromun rotavirus infeksiyonu ile birlikte görüldüğü de bildirilmiştir. Son zamanlarda Kawasaki Sendromu olan çocuklarda yüksek oranda rotavirus infeksiyonu görüldüğü bildirilmektedir. Sudden infant death sendromu (SIDS) ile ölen 5 çocuğun hiçbiririsinde akut gastroenterit olmadığı halde bunların hepsinin dışkısında, dördünün de trakeal aspirasyonunda rotavirus gösterilmiştir. Bu hastalarda solunum yolunda rotavirusun tespit edilmesi her ne kadar gastrointestinal virüsün kusma neticesinde aspire edilmesine bağlı olabilirse de, pnömonisi olan 4 çocuğun respiratuar sekresyonlannda rotavirus antijeni tespit edilmiştir. Exanthem subitumu olan bazı çocukların da gaitasında rotavirus antijenine rastlanmıştır. Rotavirusun otitis mediaya neden olabileceği de ileri sürülmektedir.

Rotavirus gastroenteritini takiben bazı hastalarda kronik diare görüldüğü bunların da bir kısmında monosakkarit intoleransı ile birlikte ince barsakta villus atrofisi görüldüğü bildirilmiştir. Erişkinlerin çoğunun serumunda rotavirusa karşı antikor bulunduğundan infeksiyonu olan çocuk ile teması olan erişkinlerde genellikle serolojik olarak tespit edilen asemptomatik infeksiyon görülürse de erişkinlerde sık olmayarak semptomatik infeksiyon da oluşabilir.

İmmün yetmezliği olan çocuklarda kronik semptomatik rotavirus infeksiyonu görülebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ