Çocuklarda Toxoplasmosis

Torch grubundan bir protozoa enfeksiyo­nudur. Fetusa transplasenter bulaşmanın ancak annenin akut primer infeksiyonu süresinde ol­duğu kabul edilmektedir. İnfeksiyon çocuğa ge­nellikle gebeliğin ikinci ya da son trimestrinde geçer. Bununla birlikte daha erken dönemde de bulaşma olabilir. Çocukta hastalığın ağırlık de­recesi, bulaşma zamanı ile ilişkilidir. Erken ge­belikte infeksiyon çocuk için en tehlikeli olanı­dır ve abortus, ölü doğum veya doğumsal ağır bozukluklara yol açar.

Serolojik incelemeler batı ülkelerinde gebe­lerde infeksiyon sıklığının 6:1000 olduğunu gös­termiştir. Bu gebeliklerin % 6 sı abortus, % 4 ü ölü doğum ile sonuçlanmaktadır. Bu annelerden canlı doğan bebeklerin % 30 unda serolojik test­ler ile infeksiyon varlığı saptanmakla birlikte klinik bulgular gösteren yenidoğanlann sıklığı çok daha azdır. İngiltere’de kongenital toxoplas mosis’in belirgin klinik belirtilen ile doğan ço cuklann sıklığı 1:10.000 olarak bildirilmektedir.

Toxoplasma gondii’nin ara hayvanı kedidir. İnfeksiyon, kistleri içeren kedi dışkısından hay­vanlara geçer. İnsana bulaşma, genellikle iyi piş­memiş sığır, koyun veya domuz etlerinin yen­mesiyle olur. İnce barsakta bu kistler trofozoid

Lere dönüşerek dolaşıma geçer ve dokulara ya­yılır.

Kongenital toxoplasmosis’in belirgin klinik tablosunu gösteren çocuklar çoğu kez preterm ve sga yenidoğanlardır. Hidrosefali nedeniyle do­ğum güç olabilir. Apgar puanları düşüktür. Ço­ğu kez canlandırma başarısız olur. Hidrosefali, sarılık, hepatosplenomegali sıktır. Anemi ve erit roblastoz, yaygın ekimoz veya peteşiyal kanama­lar, mikroftalmi ve korioretinit, bazen katarakt görülebilir. İntrakranial kalsifikasyon fokusları nadir olarak ilk günlerde de saptanabilir. Has­talığın bu ağır şeklinde mortalite çok yüksektir.

Yenidoğanlarm bir bölümünde ise ağır sis temik belirtiler yoktur. Korioretinit ve/veya hid­rosefali dışında belirti bulunmaz. İnfeksiyon asemptomatik de olabilir.

Tanı, toxoplasmosis boya testi (sabin feld man testi) ile konulur, 1:25 üzerinde olan titreler pozitif olarak kabul edilir. 3 4 hafta sonra tek­rarlanan testte titrede yükselme, tanıyı kesinleş­tirir. Toxoplasma için spesifik ıgm, her vakada pozitif bulunmayabilir. Serebrospinal sıvıda len fositoz ve protein artması görülür. Bazı vaka­larda santrifüje likörda trofozoidler saptanabilir. Serebrospinal sıvıda yapılan boya testinin pozitif olması, tanıyı kesinleştiren bir bulgudur.

Gebelikte toxoplasma ile infekte olan kadın­ların tedavisi ile çocukta kongenital infeksiyo nun sıklığının azaldığı ve belirtilerin hafiflediği bildirilmektedir. Bu amaçla spiramycin’iîı 50 mg/kg/gün ağız yoluyla iki haftalık aralar ile verilerek 3 haftalık kürler şeklinde gebelik sü­resince uygulanması en uygun tedavi olarak öne­rilmektedir.

Yenidoğanm tedavisi için 4 6 hafta spi ramycin (100 mg/kg/gün), bunu izleyerek 3 haf­ta pyrimethamine (1 mg/kg/gün) ve sulphadia zine (50 mg/kg/gün) kombinasyonu verilmesi ve bu kürlerin 1 yaşma kadar tekrarlanması önerilmektedir. Yenidoğanda tedavinin etkinliği tartışmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ