Yenidoğan infeksiyonlarının sistemlere göre sınıflanması

Solunum sistemi

Burunda difteriye bağlı infeksiyonlar günü­müzde tarihe karışmıştır. Ancak streptokoklara

Bağlı larenjitler ve candida farenjitleri görüle­bilmektedir. Kongenital veya intrauterin pnö moni çok nadirdir. En sık olarak korioamnionit li annelerin çocuklarında amnios sıvısının as pirasyonu ile oluşur.

Gastrointestinal sistem

Anne sütü ile beslenen çocuklarda genellik­le ishal görülmez. Anne sütündeki salgısal ıga ve ıgm, çocuğu barsak infeksiyonlarına karşı büyük ölçüde korur.

Suni beslenenlerde, başta e. Coli olmak üze­re klebsiella enterobacter cinsleri, proteus, pseu domonas aeruginosa, staphylococcus aureus ve candida albicans’m etken olduğu ishaller görü­lebilmektedir.

Salmonella, shigella, vibrio cholerae, campy_ lobacter ve yersinia enterokoliti de yenidoğan­da görülebilir.

Nekrotizan enterokolit vakalarında etken olarak e.coli, anaeroblardan clostridumlar, klebsiella pneumoniae, proteus mirabilis, ente robacter cloacae, salmonella, pseudomonas aeru­ginosa saptanmıştır. Tedavide benzatin penisillin ve bir aminoglikosid kombinasyonu, anaerob­lar için ise  metronidazol önerilir.

Yenidoğanda gastrointestinal sistem ile ilgi­li diğer infeksiyonlar psödomembranöz kolit, sta filokoksik enterokolit, apandisit, peritonit ve pe rirektal apselerdir.

Kardiovasküler sistem

Yenidoğanda bakteriyel endokardit son de­rece nadir görülür. Staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, streptokoklar, strep tococcus pneumoniae, pseudomonas aeruginosa, proteus mirabilis, klebsiella pneumoniae ve can­dida albicans etken olabilmektedir. Konjestif kalp yetersizliği tablosu ve hematüri vardır.

Ağır neonatal infeksiyonlarm seyrinde nadir olarak perikardit gelişebilir. Solunum yetersizli­ği tablosuna yol açar.

.  Miyokardit, genellikle coxsackie b infeksi yonu ile oluşur.

Yenidoğanın bakteriyel infeksiyonlarında nadir olarak damar anevrizmaları oluşur. En fazla staphylococcus aureus, e. Coli, klebsiella pneumoniae etkendir. Tanı koymak son derece güçtür. Belirtiler tekrarlayan ateş, taşipne, ök­sürük, pülsatil abdominal kitledir.

Göz infeksiyonları

Yenidoğanda oftalmi ve konjunktivit kimya­sal irritasyonla veya infeksiyon sonucu oluşur. Gonokok, stafilokok, streptokok, pnömokok, psö domonas ve chlamydia konjunktivit nedeni ola­bilir. Kimyasal konjunktivitler doğumdan 24 saat, infeksiyöz olanlar ise 2 5 gün sonra görü­lür.

Deri infeksiyonları

Candidiadis pişiğe benzer deri lezyonlarma yol açar.

Staphylococcus aureus infeksiyonu ile püstüller ve paronychia görülebilir. Stafilokokla nn neden olduğu iki önemli deri infeksiyonu tok sik epidermal nekroliz (ritter hastalığı) ve bül löz impetigo’dur. Ritter hastalığında semptom­lar ilk veya ikinci haftada başlar. Eritem ve sonra soyulmalar görülür. Stafilokokların salgı­ladığı toksin (exfoliatin) derinin soyulmasına yol açar. Nikolsky işareti müsbettir. Büllöz im petigo ise eritemsiz olarak başlar. Nikolsky işa­reti menfidir. Skarlatiniform lezyonlar sonradan eklenir.

Staphylococcus aureus göbek infeksiyonuna da yol açabilir. Omfalitte lokal infeksiyon kro nikleşirse granülom gelişebilir. Bu durumda gü­müş nitrat kalemleri ile koterizasyon gerekir.

Beta hemolitik streptokokların a veya b gru­bu ile sellülit oluşabilir. Şellülitte sert, eritem li ve yılancığa benzeyen, kenarları muntazam, yüzden başlayıp boyun ve göğüs bölgesine ya­yılan bir döküntü vardır. Bu lezyonlar ekseriya lenfanjitle komplike olur. Yenidoğanda görülen «sclerema neonatorum»  ile karışabilir.

Patent urakus veya enterik fistül gibi yapı­sal anomalilerde göbek etrafında sellülit oluşa­bilir.

Yenidoğanda görülen subkütan apseler ek­seriya derideki bir yaradan köken alır. Baş böl­gesinde en sıktır. İnfeksiyon etkenleri anaeroblar ve aeroblar olabilir. Streptokoklar, e. Coli, kleb siellalar, proteuslar ve enterokoklar en sık görü­len etkenlerdendir.

Staphylococcus aureus başta olmak üzere e. Coli ve proteus mirabilis ile mastitis gelişebilir. Meme bezlerinin infeksiyonudur.

Mycoplasma hominis ve staphylococcus au­reus ile süpüratif lenfadenopatiler oluşabilmek tedir.

Yenidoğan infeksiyonlarının önlenmesi

Hastane infeksiyonları cnozokomiyal înfeksi yon) yönünden yenidoğan bebekler riskli bir gruptur. Doğum ve yenidoğan servislerinde asep si antisepsi yönünden tüm önlemler alınmalıdır. Çalışan personelde hastalık ve portörlük olma­masına dikkat edilmelidir. Personelin elini bol sabunlu su ile yıkamasına dikkat edilir. Respira tuar cihazlar ve nemlendirmede kullanılan su kaplarının temizliğine önem verilmelidir. Kuvöz

Lerde distile su kullanılmalı ve gümüş nitratla (litreye 50 mikrogram) sterilize edilmelidir. Mo niliasis ye enteral infeksiyonları önlemek için biberonların temizliğine dikkat edilmelidir. Ye­nidoğan bebeklerde infeksiyondan korunmada deri temizliği ve göbek bakımı çok önemlidir. Bazı yenidoğan servislerinde miadında doğmuş sağlıklı bebeklere % 3 hekzaklorofenle bir kez banyo yaptırılır veya setavlon kullanılır. Hek zaklorofenin daha yüksek konsantrasyonları nö rotoksik etkiye yol açabileceğinden dikkatli ol­malıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ