Yenidoğan yoğun bakım ünitesi

Preterm ya da hasta bebeklerin özel bakım gereksinimlerini karşılayacak bir bölümdür. Ye­nidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜ) en ağır hastaların tıbbi gereksinimlerine yanıt ve­rebilecek araç, gereç ve eleman olanakları var­dır. ABD standartlarına göre 1 milyon nüfus için iki veya üç YYBÜ kurulması gereklidir. YYBÜ leri ortalama 30 yataktan oluşur. Ünitelerin do­ğum odası ile aynı katta ve bağlantılı olması ya­rarlıdır. YYBÜ lerinde yeterli bakım verilebilme­si için çok sayıda sağlık elemanına gerek vardır. YYBÜ de görevliler doktor, hemşire, teknisyen (radyoloji, laboratuar, cihazlar için)”, kayıt per­soneli ve hastabakıcılardan oluşur. Eleman sayı­sının hasta başına 1:1 düzeyinde olması uygun­dur. Eğitim saatlerinde tıp ve hemşirelik öğren­cileri de ekibe katılacağından 30 yataklı bir üni­tede aynı anda 45 kişi bulunabilir. Bu nedenle YYBÜ bu kadar insanın rahatça hareket edebi­leceği bir yer olmalıdır.

YYBÜ de bir izolasyon odasına da gereksi­nim vardır. Bu oda bebeği diğerlerinden ayır­makla birlikte, cam bölmeli ve göz önünde ol­malıdır. El yıkama, depo gibi kullanım alanla­rının da bulunması gerekir.

YYBÜ planlamasında önemli bir nokta be­beğin etrafındaki alandır. Bu alan çalışma böl­gesidir. Bebeklerin bakımı ve gerekiyorsa yerin­de müdahale için inkübatörler biribirlerinden 160-190 cm lik aralarla yerleştirilmiş olmalıdır. Ayrıca odada santral bir boş alan bulunmalıdır.

Bazı yenidoğan yoğun bakım merkezlerinde ağır barsak anomalisi, kalp, akciğer bozuklukları gibi yoğun bakım gerektirebilen riskli be­beklerin 1 yaşma kadar bakımı için ayrı bir bö­lüm vardır.

YYBÜ sinde infeksiyon yönünden en başta gelen * önlem temizlik ve el yıkamadır. Musluk­ların hastaya “‘oranı 1:4 ve en az 1:6 olmalıdır. Ellerin sabunla yıkanması ile kontaminasyonun önleneceği kavramı çok sayıda çalışmalarla ka­nıtlanmıştır. Bunun için serviste yeterli musluk sayısının bulunması gereklidir. Muslukların, an­nelerin musluğa gitmesi için 8 adımdan fazla yürümemesini sağlayacak biçimde yerleştiril­mesi önerilmektedir. Duvara monte edilen bir musluğun duvara bitişik bölümü devamlı ıslak olabileceğinden bu bölüm bakteri üremesi için iyi bir ortam oluşturur. Ba nedenle musluk eğer duvara monte edilecekse, musluk ve duvar ara­sında önceden yapılma, silinebilir bir yüzey ol­ması gereklidir.

Odaların düzenlenmesinde oksijen ve elek­trik dağıtımı sistemli bir şekilde düzenlenmelidir. Bunun için tahta veya başka malzemeden yapıl­mış iki rafın belirli bir yükseklikte duvara boy­dan boya tesbit edilmesi önerilir. Üstteki raf, mo­nitörleri göz hizasında tutar. Alttaki raf oksijen, vakum, basınçlı hava ve çeşitli elektrik çıkışları için kullanılır. Gerektiği zaman yerleri değiştirilemiyeceğinden duvardan doğrudan çıkışlar iyi değildir. Genel kural her hasta için üç çıkış (ok­sijen, hava, aspirasyon), ayrıca birkaç elektrik prizi sağlamaktır. YYBÜ de tek bir çocuk için çok sayıda elektrik prizine gereksinim olabilir. En azından ünitedeki birkaç yatak için 10-12 elektrik çıkışı düşünülmelidir.

Fazla ışık ve ses, küçük bebeklerin fizyolojik fonksiyonlarını etkileyebilir. YYBÜ lerinin ışık­landırılması için doktor ve hemşirenin hizmet görmelerini sağlayacak düşük vatlı bir fluoresan ışık kaynağı yeterlidir. Işık kaynağı inkübatörleri yandan ve indirekt ışıklandıracak şekilde yerleştirilmelidir.

Yumuşak yüzeyler, iyi bir tavan malzemesi ve duvar ses izolasyonu kullanılarak ünitenin ol­dukça gürültüsüz olması sağlanabilir. Cihazların olabildiğince ses geçirmez nitelikte olmaları ve devamlı alarm sesi yerine, ara ara alarm veren tiplerinin seçilmesi uygundur.

Isı ve nem kontrolü, binanın yapısal vibras­yonu, röntgen ışınlarını geçirgenliği, hava filtrasyonu ve hava akımı, ısı kaybı veya kazancı gibi etmenler de YYBÜ düzenlenmesinde dik­kate alınmalıdır.

Yenidoğan yoğun bakını ünitesinin ve tüm yenidoğan servislerinin düzeninde ve işleyişinde aşağıda sayılı temel ilkeler geçerlidir:

 1. Yerleşim belirli standart ölçülere uygun olmalıdır.   .
 2. Çalışan doktor, hemşire ve personel özel eğitimden geçmiş olmalıdır.
 3. Servise girişte boks gömleği ve galoş gi­yilmelidir. Yenidoğan ünitelerinde kan değişimi sırasında ve hastayla çok yakın temas gerektiren durumlar dışında mutlaka maske kullanılması gerekli değildir. Tartısı 1000 g altında olan yük­sek riskli pretermlerin bakımında maske uy­gulanması yerinde olur.
 4. Her serviste gözlem odası olmalıdır. Membran rüptür zamanı 24 saati geçmiş anne­lerin çocukları, amnios sıvısının renk ve kokusu infeksiyon kuşkusu uyandıran, annesi gebeliğin son döneminde ateşli hastalık geçirmiş veya evde doğum yapan annelerin çocukları infeksiyon yö­nünden riskli çocuklardır. Bu bebekler, 24 saat gözlem odasında boğaz, dışkı ve idrar kültürleri alınarak izlenmeli, bu süre sonunda klinik bul­gular ve kültür negatif ise üniteye alınmalıdır.
 1. Ünitede devamlı soğuk, mümkünse sıcak su bulunmalı ve muslukların hasta sayısına ora­nı 1:4 veya en az 1:6 olmalıdır.
 2. Servis personelinden belirli aralarla (or­talama ayda bir) boğaz ve dışkı kültürleri alına­rak portörlüfiPaçısından kontrol edilmelidir.
 3. Her bebeğin muayenesinden önce eller mutlaka sabunla yıkanmalıdır. Bu uygulama ba­sit, ancak infeksiyonu önlemede kesin sonuç veren bir önlemdir.
 1. a) Nedeni açıklanamayan ateş, b) solu­num yolları infeksiyonu, c) gastro-enterit ve d) deri lezyonu olan tıbbi personel ve hasta ailesi yenidoğan bebeklerle temas ettirilmemelidir.
 2. Aspiratör tüpleri her uygulamadan sonra temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Aynı işlem oksijen başlıkları için de geçerlidir.
 1. Her hasta çıkışında inkübatörlerin te­mizliği titizlikle yapılmalıdır.
 2. Anne sütü almayan bebeklerin sütleri aseptik koşullarda hazırlanmalıdır.
 3. Ünitede anne sütlerinin sağılarak top­landığı bir süt bankası varsa, bu bölümdeki tüm araç, gereç ve cam eşyanın mikropsuz koşullar­da tutulması gerekir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ