Çocuklarda Aktif ve Pasif Bağışıklıklar

Mikroorganizmalarla dolu bir dünyada ya­şayan insan her an bakteri, mantar, virüs ve di­ğer parazitlerle karşı karşıya gelmektedir. Mikroorganizmalarla bu kadar sık karşılaşmaya kar­şın infeksiyon hastalıklarına bu oranda rastlan­maması, hastalık oluşumunda konak faktörünün de önemli bir rol oynadığını gösterir. Konağın infeksiyonlara karşı korunmasında lokal, sistemik, spesifik, nonspesifik, hümoral ve sellüler faktörler rol oynamaktadır. Tablo 9.2.1 de infekDefekasyon, idrar, tükürük, gözyaşı ve aksırmay­la da mikroorganizmalar elimine edilir.

Gözyaşı, tükürük ve nazal sekresyonlarda bulunan lizozim (müramidaz) düşük moleküler ağırlıklı bir enzimdir. Bakterilerin hücre duva­rındaki mükopeptidler ile reaksiyona girerek lo­kal konsantrasyonlarını azaltır. Gastrik asidite salmonella türlerinin ve vibrio koleranın barsaklara ulaşmasına engel olur. Deri ve vaginal sekresyonların asiditesi patojen mikroorganizmalasiyonlara karşı direnç mekanizması özetlenmiş­tir.

Belirli bir infeksiyon ajanına yönelik olma­yan koruyucu mekanizmalar, özgül olmayan ba­ğışıklık (nonspesifik immunite) olarak adlandı­rılır. Bu tip bağışıklık organizmayı çeşitli mik­roorganizmaların yerleşip çoğalmasına karşı ko­rur. Normal kişilerin deri ve mukozaları ilk ve kuvvetli pasif bir engel oluşturur. Solunum mu­kozasındaki silialar, mikroorganizmaların ve ya­bancı maddelerin orofarinkse itilerek öksürükle veya yutularak barsak içeriği ile dışarı atılma­larına neden olurlar. Vücut yüzeylerindeki epi-tel hücrelerinin parçalanması ve deskuamasyonu da adheran birçok mikroplan ortadan kaldırır.rın lokal kolonizasyonunu azaltır. Asetonla deri­nin lipidleri ortadan kaldırılırsa patojen koklar lokal olarak çoğalır.

Polimorf nüveli lökositler ve mononükleer fagositler de özgül olmayan bağışıklıkta rol oy­narlar. En önemli fonksiyonları lokal iltihap ya­nıtını oluşturmaktır. Fagositoz yapan hücrele­rin membranlarmda IgG ve aktive olmuş C3 için reseptörler vardır. Bunlar mikroorganizmaların hücreye girmesine yardım ederek fagositik süre­ci kolaylaştırırlar. Mononükleer fagositlerin fago. sitoz fonksiyonları zayıftır. Nötrotiller tarafın­dan yapılan fagositoz kemotaksi, opsoninleş-me, hücre içine alınma ve öldürülme olmak üze­re 4 fazda oluşur.

Gram negatif bakterilerin hücre duvarı anti­jenlerine karşı gelişen antikorlar, kompleman varlığında bakteriyolize neden olurlar.

Özgül olmayan bağışıklıkta rol oynayan bir diğer faktör de interferondur. İnterferon, hüc­releri viral infeksiyonlardan koruyan bir pro­teindir. Virüs ile infekte hücrede oluşur ve hüc­re içinde virüs üremesini önler.

Özgül bağışıklık (spesifik immunite), vücut­ta belirli bir mikroorganizmaya karşı oluşan ba­ğışıklıktır. Aktif ya da pasif olarak kazanılır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ