Çocuklarda Defisit Tedavisi

Sütçocuklarında ve küçük çocuklarda en sık dehidratasyon nedeni ishaldir. Aşırı kayıpları olan hastada defisit tedavisi uygulanır. Oral glükoz elektrolit solüsyonlarının yaygın olarak kul­lanılmaya başlamasından bu yana, ishalli has­talarda İV yolla parenteral sıvı tedavisi indikasyonları sınırlanmıştır. Şok, aşırı kusma, ağır asidoz, oral yolla yapılan sıvı tedavisinin başarısız olması gibi durumlar parenteral sıvı tedavisi indikasyonlarını oluşturur.

Rehidratsyonu sağlamak için verilecek sı­vı, hastanın günlük su ve elektrolit gereksinimi­ni (idamemaintenance) ve buna ek olarak kay­betmiş olduğu su ve elektrolit miktarlarını karşı­layacak miktar ve bileşimde olmalıdır.

İshalle kaybedilen elektrolitler, ishalin etio­lojisine göre farklıhk gösterir. Kolera ishalinde, dışk) ile büyük miktarlarda sodyum ve bikarbo­nat kaybedilir ^una karsın çok daha sık karşı­laşılan kolera dıs* nedenlere (viral ve bakteriyel) bağlı ishallerde bu kayanlar o derece fazla değil­dir (tablo 8 3U)

Ortaağır (tartı kaybı yaklaşık vücut tartısı­nın % 10 u) derecede izotonik dehidratasjonu olan 10 kg lık bir çocuk modeli ele alınırsa, 24 saatte verilmesi gerekli su ve elektrolit miktar­ları tablo 8.3.13 de verilmiş değerlere göre hesap­lanabilir.

Bu ilk 1 saatlik (bazen 2 saatlik) inisiyal tedaviden sonraki defisit tedavisi daha yavaş bir İV perfüzyon hızı ile devam ettirilir. Günlük hesaplanan sıvı miktarının yarısı ilk 8 saat için­de, geri kalanı 16 saate yayılarak verilir. Teda­vinin bu bölümünde vücuda serbest su sağlamak amacıyla osmolalitesi ve sodyum içeriği plazma­ya göre düşük olan hipotonik solüsyonlar kulla­nılır.

Vücut tartısının % 10 u kadar su kaybetmiş 10 kg lık bir çocuk modeline yeniden dönersek, yukarıda belirtilmiş olan, rehidratasyon için ge­rekli günlük 2000 mi (200 ml/kg) sıvının inisiyal tedavi  ve bunu izleyen tedavideki bileşimi  venparenteral sıvı uygulaması şeması tablo 8.3.14 de özetlenmiştir.

Bu örnekte inisiyal tedavide kullanılan 300 mi 2:1 fizyolojik serum ve % 5 glükozlu serum karışımı, ilk saatten sonra kullanılan yaklaşık ‘ 3 kısım % 5 glükozlu serum 1 kısım fizyolojik se­rumdan oluşan hipotonik bileşim ile hastaya sağ­lanan su ve elektrolit miktarları tablo 8.3.15 de verilmiştir. Bu tabloda belirtilen miktarlar, uygu­lanan hastanın günlük defisit tedavisinin su ve elektrolit gereksinimlerini (tablo 8.3.12) karşıla­mada oldukça yeterli olduğunu göstermektedir.

Akut dehidratasyon tedavisinde hastada de­vam eden patolojik kayıplar varsa, mümkünse bu kayıplar Ölçülerek miktarları belirlenmeli ve yukarıda belirtilmiş miktarlara eklenmelidir.

İlk 8 saatten sonraki defisit tedavisinde kulla­nılan sıvının bileşimi, genellikle devam eden pa­tolojik su ve elektrolit kayıplarını karşılamaya yeterlidir. Bu nedenle devam eden patolojik ka­yıpları karşılamak için verilen sıvının yalnızca miktarı arttırılır. Örneğin devam eden ishalde meydana gelen kayıplar için her mi kayba kar­şılık 1 mi sıvı yerine konulacak şekilde sıvı mik­tarı arttırılır. Kolera ishalinde sıvının daha faz­la sodyum içermesi gerekebilir. Devam eden ka­yıplar uygun şekilde yerine konamadığı zaman tedavinin gerisinde kalınmış olur ve hasta de-hidratasyondan kaybedilebilir,

Parenteral sıvı alan hastalar çok yakından izlenmelidir. Sıvının çok hızlı verilmesi ile na­bız hızlanması, karaciğer büyümesi, taşipne, ak­ciğerde railer, ödem gelişebilir. Hastada şok be­lirtilerinin devam etmesi ve yeterli tartı artması olmaması ise perfüzyonun çok yavaş verildiğini ve kayıpların karşılanmadığını gösterir. Paren­teral sıvı şişesinin üstüne bir dakikada verilme­si gerekli damla sayısı, saatlik aralarla hastanın alması gerekli sıvı düzeyleri açık olarak yazıl­malı ve işaretlenmelidir. Ayrıca parenteral sıvı tedavisi uygulanan her hasta için aldığı ve çı­kardığı miktarlar ile sıvının tipinin ayrıntılı ola­rak belirtildiği bir çizelge tutulmalıdır.

Bazen yeterli tartı artmasına karşın düzelme olmayabilir. Bu koşulda karın çevresi ölçülmeli, karın muayenesi yapılmalı, barsak sesleri din­lenmelidir. Hipopotasemiye bağlı olarak parali-tik ileus gelişebilir, önemli miktarda sıvı ve elek­trolit barsak lümeninde sekestre olabilir. Bu du­rumda hastanın yalnızca tartı artışı ile izlenme­si yanıltıcı olabilir. Tedavinin çok yönlü klini

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ