DÎŞHEKİMİNİN MARUZ KALABİLECEĞİ HASTALIKLAR

DÎŞHEKİMİNİN MARUZ KALABİLECEĞİ HASTALIKLAR
Günlük pratikte diş hekimi, devamlı çalışmasına bağlı olarak, mu­ayyen bazı hastalıklara predispoze durumdadır. Bundan başka gerek hastanın musap oiduğu hastalıkların diş hekimine intikalinin müm­kün olması gerekse diş hekiminin kullandığı alet, ilaç ve malzemeye bağlı olarak birtakım hastalıklara yakalanması daima mümkündür.
A — Devamlı çalışmaya bağlı arızalar :
1 — Refraksıon bozukluğu, göz yaşı akması, blefarit, konjonkti-vit ve göz yorgunluğu,
2 — Eskiden skolyozu olanlarda veya predispoze şahıslarda ver-tebra deviasyonlarının ortaya çıkması veya artması.
3 — Göğüs kafesi deformasyonlan
4 — Devamlı ve nisbeten hareketsiz olarak ayakta kalmağa bağ­lı olarak alt ekstremitlerde varisler.
B — Hastadan diş hekimine geçen hastalıklar:
1 — Üst teneffüs yolu enfektionlari: Anjin, Difteri vs. Sirayet ge­nellikle ağız içi çalışmaya bağlı olarak ve damlacık enfeksionu şeklin­de olur.
2 — Cilt ve mukoza enfektionlarına yakalanmış olan şahısların enfekte lezyonlan ile temas sonucu da belirli bazı hastalıklar diş heki­mine geçer. Lupus, ekstragenital sifilis bunlar arasındadır. İlk lezyon parmaklara yerleşir.
3 — Bazı enfektion hastalıkları •. Tuberkloz, Lepra, Erisipel, Şar­bon vs.
C — Diş hekiminin kullandığı alet ve malzemeye bağlı olarak mey­dana gelen arızalar .-
1 — Röntgen şuaı: Bu gün kullanılan röntgen makinalan şua neş­ri bakımından iyice muhafaza altına alınmış olmasma rağmen uzun süre bu cihazla çalışanlarda bazı arızalar meydana gelebilir. Bunları lokal ve genel belirtiler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Lokal ola­rak parmaklarda lokal dermitler meydana gelir. Genel bozukluk ola-larak halsizlik, dermansızlık, kan tablosunun bozulması ve enfektion-lara predispozisyon sayılabilir.
2 — Türbinin yapabileceği işitme bozuklukları
3 — Mölleme veya detartraj esnasında hasıl olan tozlar veya çı­kan partiküllerin göze sıçramasına bağlı olarak göz arızaları, konjonk-tivit kornea ülseri, eğer bu toz veya partiküller enfekte ise ve te­neffüs yoluna girmişse, rinofarinks veya akciğer enfektionları.
4 — Günlük pratikte diş hekimi sık sık ellerini yıkamak zorun­dadır. Bu iş için sabun kullanılacaktır. İntolere şahıslarda sabun bil­hassa potaslı sabun ellerde ekzamaya sebebiyet verir.
5 — lod ve oksijenli su gibi maddeler cilt arızalarına sebebiyet ve­rebilirler.
6 — Diş tabibi tarafından kullanılan civa da lokal veya genel bo­zukluklara sebep olur. Civa iki şekilde kullanılır.
a — Amalgam b — Süblime
Her iki şekilde cilt ve akciğer yolu ile absorbe edilirler. Kronik ze­hirlenmeye sebep olurlar. İlk belirtiler irritabilite artması, nervöz bo­zukluklar, asneta ve uykusuzluktur.
7 — Protez pratiğinde kullanılan alçı, bazı hassas şahıslarda, der-matitlere sebep olur.
8 — Tedavi pratiğinde kullanılan Eugenol ekzamaya sebebiyet ve­rebilir, ekzamaya özel lokalizasyonu olmayan pruruitte refaket eder.
9 — Formaline, formaldehid, trioxymethylene şekillerinde de kul­lanılan formol lokalize dermatitlere sebep olur. Dermatit parmaklar arasında ve uçlarında lokalizedir. Kaşıntı, prurit, kuruluk ve çatlak­lıklar ile beraberdir. Parmaklar etrafında büllöz erüptionlar dikkati çe­ker.
10 — Phenol, Cresol, Tymol, alkol özellikle etil alkol, Diclorami-ne, Arsenamin gibi diğer antiseptiklerde yukarıdaki tabloyu benzer belirtilere sebep olurlar.

11 — Lokal anestezikler
Cocaın, Novocam, buthyn, apothesine gibi lokal anestezikler lokal cilt tezahürlerine sebebi olabilirler. Bunlarla meydana gelen belirtiler uzun süre parmakların bu maddelerle teması sonucu ortaya çıkar. Lo­kal anesteziğe ilave edilen adrenalinin de benzer tablolar yaptığını id­dia edenlerde vardır. Anesteziklerle temastan 24 veya 48 saat sonra yaygın prurit ile birlikte bir dermit tablosu ortaya çıkar. Dermit özel­likle parmaklar arasındadır. Başlangıçta kaşıntı ile başlayan lezyon daha sonra papüllo – vesikülö bir vasıf kazanır. Bir süre sonra bu ve-ziküller çatlar yerlerini pruriginöz skuamlara bırakır daha sonra cilt kalınlaşır. Bazan ragatlar çatlaklar, hipoestezik bölgeler müşahade edilir. Tırnaklarda hiperkeratoz görülür, ağrılıdır, tırnak sararır, ser­best kenarı kırılır, düşer. Lokalizasyon yalnız parmaklar değildir. Yüz, gövde kollar ve bacaklarda da cilt lezyonları görülebilir.
Cilt testi teşhisi temin eder. Bu ön kolun ön yüzüne anestezik so­lüsyonu sürmekten ibaret basit bir testtir. Şahıs hassas ise ertesi gün eritemo – Vesiküloz kuvvetli reaktion müşahade edilir.
Meslek anastezik dermatiti allerjik bir reaksion olarak görülmek­tedir. Bu reaksion sonradan olma olup uzun ve müteaddit defalar cil­din ilaçla teması sonucu meydana çıkar. Şu halde burada idiosenkrazi söz konusu olmayıp edinsel bir sensibilizasyon söz konusudur. Çalış­ma esnasında bu ilaçlarla devamlı temas tabloyu ağırlaştırır. Diş he­kimlerinin % 3’ünde allerjik ekzamah dermatit tesbit edilmiştir. Buna sebep olarak, Prokain, Benzokain, sabun, akril, röntgen çözeltileri, for­maldehit, kauçuk veya lateks, fenol türleri vs. gösterilmiştir.
Sebep olan faktör ortadan kaldırılmakla tedavi yapılır. Çalışırken bu maddelerin cilde temasından kaçınmak, lastik eldivenler giymek sureti ile korunmak mümkündür. Sebep olan faktör ortadan kaldırıl­dıktan sonra mevcut lezyonları
Lasser patı
Oxyde de zinc losyonu vs. gibi ilaçlarla tedavi etmek mümkün­dür.
Ağır hallerde desansibilizasyon yapılmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ